ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนวิจัย

7.1.1 ทุนวิจัยที่สัมพันธ์กับการบ่มเพาะอาจารย์วิจัย 7.1.2 ทุนวิจัยที่สัมพันธ์กับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท7.1.3 ทุนวิจัยที่สัมพันธ์กับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก7.1.4 ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของ นศ.ต่างชาติระดับปริญญาโท7.1.5 ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของ นศ.ต่างชาติระดับปริญญาเอก7.1.6 ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไปประเภทที่ 17.1.7 ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไปประเภทที่ 2

7.3.1 ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา/หนังสือ

7.3.2 ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์

7.3.3 ทุนสนันสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป

ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ไปสู่การตีพิมพ์

ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานการศึกษาอิสระไปสู่การตีพิมพ์

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ้งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิ์บัตร

เงินรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง

เงินทุนไปทำวิจัย ดูงาน ฝึกอบรมและเสนอผลงานวิจัยในประเทศและเป็นเงินสมทบไปเสนอผลงานในต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนำร่องเพื่อให้สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนและรางวัลสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายหับสถาบันในต่างประเทศที่อยู่ 400 อับดับแรกมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Ranking

เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งแรก

ทุนสมทบโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น