AMS KKU TRAINING

โครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ธันวาคม 2561

  1. การจัดการระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทันสมัยใหม่ในการประเมินระบบคุณภาพ : ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
  2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของสายงานนักเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10 : ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2561
  3. การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการอบรมสำหรับหัวข้อที่มีผู้สนใจมากที่สุดก่อน โปรดตอบกลับภายใน 1 มกราคม 2562

สิงหาคม 2562

  1. จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา การถูกร้องเรียน : ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.