💌💌    ประชาสัมพันธ์  💌💌 

การตัดยอดค่าธรรมเนียม กึ่งหนึ่ง (ระดับปริญญาตรี)

การตัดยอดค่าธรรมเนียม กึ่งหนึ่ง  (ระดับบัณฑิตศึกษา)