เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด

(Stories from Teachers: The Integration of Clinical Skills to Physical Therapy Innovation)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

"เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Stories from Teachers: The Integration of Clinical Skills to Physical Therapy Innovation)"

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชาสโมสร อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

มีคะแนน CPTE

รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท (โปรดชำระภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ลงทะเบียน หากเกินกำหนดระบบจะลบข้อมูลการสมัครของท่าน)

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 551-298939-2 ชื่อบัญชี “โครงการอบรมกายภาพบำบัด”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์. 0 4320 2114