ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

1. การจัดการแข่งขันในปีการศึกษา 2562 มติที่ประชุม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ดำเนินการแยกเป็น กลุ่ม โดยยึดตามที่ตั้ง ของ สพป หรือ สพท. เดิม โดยจังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 5 กลุ่ม และเปิดระบบให้แต่ละโรงเรียนที่มีที่ตั้งตามแต่ละกลุ่ม 1-5 (สพท. เดิม เขต 1-5) ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 16-27 สิงหาคม 2562 โดยให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนชั้นสูงสุดถึงชั้น ม.6 (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แข่งขันในลู่โรงเรียนขยายโอกาส) เข้าร่วมแข่งขันได้โดยเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้จากเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มแข่งขัน ด้านล่างนี้

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในปีการศึกษาที่ผ่านมาสามารถลงทะเบียนโดยใช้ User และ Password เดิม และหากโรงเรียนใดไม่สามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนได้ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบที่ได้แจ้งไว้ในเว็บแข่งขันของแต่ละกลุ่มได้ตลอดช่วงเวลาที่เปิดระบบ และเมื่อครบกำหนดของการลงทะเบียน แต่ละกลุ่มแข่งขันจะปิดระบบทันที เพื่อทำการดำเนินการเตรียมการจัดการแข่งขันต่อไป

3. สำหรับโรงเรียนในสังกัดอื่นที่เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ที่ไม่มีรายชื่อในระบบ และไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในปีที่ผ่านมา และมีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันให้ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ได้แจ้งไว้ในเว็บแข่งขันของแต่ละกลุ่ม เพื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลเข้าในระบบ และรับ User - Password เพื่อดำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ) - โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่มีที่ตั้งในกลุ่มที่ 1 -5 หมายถึง โรงเรียนที่มีที่ตั้งตาม สพท. ขอนแก่น เขต 1-5 เดิม

เว็บไซต์จัดการแข่งขัน

ประกาศ คำสั่ง และร่างคำสั่ง

เอกสารประกอบการดำเนินงาน