ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายยุทธศาสตร์ กงเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายอดุลย์เดช ฐานะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสัญญา พันธไชย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพรทิพย์ รัตนถา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจารุณี มุขพรหม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

นายสมนึก ทองคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3

นายศราวุธ รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3

โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

นายชูเดช แก้วดวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

นายกฤษฎา สีจันทร์ฮด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนขามแก่นนคร

นายศุภกิจ สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล สิงหศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤตกร เศรษฐโสภณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นายวีระเดช ซาตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นางสาวิตรี ซาตา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางหัทกานต์ นารีวิจิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

นายสำเนียง มิ่งขวัญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

นายโชคชัย ชุมแวงวาปี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรฑ์

นายฟ้าสาง คำทองเขียว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนนครขอนแก่น

นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

นางไพร์จิตร แก้วศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวดารุณี งอสอน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนฝางวิทยายน

ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน

นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสีหราชเดโชชัย

นายสิทธิพล พหลทัพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

โรงเรียนป่าหวายวิทยายน

นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน

สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

โรงเรียนกัลยาณวัตร

นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

นายจเด็จ อาศนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนันต์ เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชุรีพร นาเลาห์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

นายจงจิต ดวงสนาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

นายละเอียด แพงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

นายนิเชษฐ์ วุฒิปรีดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

นางณัฎฐพร ชินบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

นายสุเมธ สุวอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่

โรงเรียนบ้านไผ่

นายวทัญญู ภูชาดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนตรี เบ้าศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนัช ฐากุลธเนศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล ชาลีคาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย


ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย

โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

นายสุรพล สุวรรณชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

นายเดชา ภูมาลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

นายบุญเหลือ ทองอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

นายสกุลชัย ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

นายมนตรี ถ้ำหิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

นางสาวทัศนียา ทองทุม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

นายชัยภร สีมาตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

นางนิกัญชลา ล้นเหลือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี

โรงเรียนมัญจาศึกษา

นายสุพจน์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพัชรา สิงห์หลง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์


ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

โรงเรียนชนบทศึกษา

นายอภิชาติ อุ่นเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา

นายวิเชียร ชาโนสี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภานุเดชา ภะวะพินิจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม


ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม

โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์


ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

นางลัดดา ผาพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

นายอดุล อิงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ

นายวัชระ คงแสนคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ

สหวิทยาเขตหนองสองห้อง - พล

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

นายองอาจ สิมเสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกังวาล ปัญญานิรมิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิสิทธิ์ แพไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนพล

นายสุรเชษฐ รูปต่ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพล

นายทำดี พิศพล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิมาน โทวิรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

นายกนก บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนพลพัฒนศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา

โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

นายเสกสัณห์ ลุนบง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนโนนข่าวิทยา

นายวุฒิชัย แสงสุดตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา

โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

นายอรุณ ชาวกล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

โรงเรียนไตรคามวิทยา

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา

สหวิทยาเขตแวงใหญ่

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายทวีศักดิ์ สมนอก

ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

นายสมนึก เรืองลือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

นางกนกรัตน์ ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

นายสุธรรม โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

นายเปลี่ยน จงเทพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน

นายจรัล รัตนบุญทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

นายสมเกียรติ หาแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

นายสวัสดิ์ แก้วชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

นายธนภูมิ เหล่าลาภะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอิสระ เวียงสมุทร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายน้ำเพชร กล้าหาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

นายบวร ใจป้ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

นายเกียรติศักดิ์ พลคชา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสถิตย์ แสนลุน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพฤทธิ์พล ชารี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

โรงเรียนดงมันพิทยาคม

นายปรีชา ศรีลับขวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม

โรงเรียนดงบังวิทยายน

นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม

นายสุวิทย์ นิลสาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม

โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

นายสุริยา ทองบุญมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

สหวิทยาเขตน้ำพอง - กระนวน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

นายธนัท ไชยทิพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

นายวราวุธ สร้อยพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลักษณ์มณี แสงสุพิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอัญรินทร์ วิโย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

นายเรืองยศ แวดล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

นางสาวเอมจิตร สมสืบ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

นายธงชัย ศรีเคนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

นางบุษกร หวานเพราะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

โรงเรียนยางคำพิทยาคม

นายจำรูญ ศรีฉายา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม

โรงเรียนลำน้ำพอง

นายฉัตร สิงห์บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง

สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

นายคมสันต์ ชุมอภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

นายกุศล ประเสริฐไทย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

นายนิคม จำปานิล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

นายวิชิต เถาว์เมฆ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนหนองเรือวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกุศล หาญสุริย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริจันทร์ ไกรพน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนจระเข้วิทยายน

นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน

นางชมพูนุท ประทุมมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

นายมนูญ ถาวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

นายแวง พลบุรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา

นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

นางสายสมร ศักดิ์คำดวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

นายปรีดา ตรีธวัช

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

นายวสันต์ ลาจันทึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู

โรงเรียนชุมแพศึกษา

โรงเรียนนาจานศึกษา

โรงเรียนภูผาม่าน

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

โรงเรียนผาขามวิทยายน

โรงเรียนซำยางวิทยายน

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม

โรงเรียนชุมแพวิทยายน