ทำเนียบบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายจักราวุธ สอนโกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25

นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25

นางเบญจมาศ ฦๅชา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25

กลุ่มอำนวยการ

นางอรุณศรี เมืองครุธ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวพิศมัย โคสาดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปนัดดา ศรีหาวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชไมพร ศิริวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสหัทยา ปัจจุฐาเน

ครูอัตราจ้าง ช่วยราชการ

นางสาวพิมนภัทร์ วโรภาสธนไพศาล

ครูอัตราจ้าง ช่วยราชการ

นายสง่า โนนคำวงษ์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ1

นายสุปัน สายสินธุ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวรตนวรรณ จินดาภู

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

นางสาวกานดา ธงชัย

พนักงานทำความสะอาด

นายกิตติศักดิ์ กองไธสง

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกฤษณ์ พรมจักร

พนักงานขับรถยนต์

นายสุขสวัสดิ์ นาเมืองจันทร์

คนสวน

นายจรัล แสนวัง

ช่างทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถวิล ม่วงสุข

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายคุณข้าว ศรีเชียงสา

นิติกรปฏิบัติการ

นางนวลอนงค์ จินดาภู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายชล มนต์ช่วย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางปณิตา เคหะฐาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวบุญโฮม จอมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอังคณา ธงชัย

พนักงานราชการ

นายอริยภาพ ดิลกลาภ

นักทรัพยากรบุคคล

นายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี

ครูอัตราจ้าง ช่วยราชการ

นางสาวขวัญฤทัย วิโย

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นางสาวเย็นจิตร ทองคำมี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวภวิศภา อินธิศร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวญาธิมา นามปัญญา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางเยาว์ ซิวจำปา

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

นางสาวกนกวรรณ วรรณขัน

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

นางสาววริดา พันธุ์เสนา

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสุรินทร์ หล้าหา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสดใส สวัสดิรมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ นกเด่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางเบญจา ทองภู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพรรณทิพย์ พันธ์เพ็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนภานันท์ อาจผักปัง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา ยอดสง่า

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

นายชญานิน สารแสน

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน

นางดณษภร ผิวขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางจริยาวรรณ กรุงศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

นางไพทูรย์ นรสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายมนตรี ศรีอุทธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวประภาพร เมืองนาค

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรรณี กรุงศรี

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนิคม กองเพชร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารย์ขจร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายคเชนทร์ กองพิลา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกัมพล ขันทะวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะดา รุณธาตุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุชีรา สาฆ้อง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุวะภา ราวี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพรผกา หนูจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายคมศร บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา ธรรมสาโรช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางทองใบ มุ่งชู

ครูช่วยราชการ

นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวิไลวรรณ อุทธตรี

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวเรียม สังฆจันทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายสุทัสน์ รัตนพลที

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายมานพ สุวรรณกูฎ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววัชรี อุ่นใจชน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเนตรทราย พรมจักร

พนักงานพิมพ์ดีด