กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายจักราวุธ สอนโกษา

ผอ. สพม.ขอนแก่น

นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง

รองผอ. สพม.ขอนแก่น

นางสาววัชรี อุ่นใจชน

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

นางพรรณทิพย์ พันธ์ุเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรทราย พรมจักร

พนักงานพิมพ์ดีด