รหัสหลักสูตร 64069*

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ผ่านระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

กำหนดการจัดอบรม
จัดอบรมวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30-16.30 น.

*หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

รับสมัคร
วันนี้ - 29 ก.ย. 64

ประกาศรายชื่อ
วันที่
4 ต.ค. 64

ลิงก์ Zoom
และรายละเอียดการอ
บรม

แจงลิงก์ Zoom
วันที่ 7 ต.ค. 64

เกียรติบัตรผ่านการอบรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (40000)โทรศัพท์ : 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร : 0-4325-5367