ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

อำเภอชุมแพ

นายนิยม ศรีภูวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายบัณฑิต เหล่าสุขา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นางศิริรัตน์ อนุตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสอ

นางศิริรัตน์ อนุตรี

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง

นางศิริรัตน์ อนุตรี

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

นายสมพร ทะเยี่ยม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้องอุดมวิทยาคาร

นางยุพิน คำภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย

นายจักรเพชร นิลพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง

นายสุเทพ เวียงทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์

นางสาวรดาณัฐ พุทธา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ

นายธนวิชย์ แสนแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

นายธนวิชย์ แสนแก้ว

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี

นายอรรถวัต ทวยภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

นายประเสริฐ ไชยมิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย