ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

อำเภอหนองเรือ

นายลือชัย สำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายกิติพงษ์ รัดอัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายทักษิณ วรรณโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง

นายอนันตวิทย์ พุทธา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนนคร

นางดรุณี ศรีบุรินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

นางดรุณี ศรีบุรินทร์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล

นายบุญเหลือ มาเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์

นางสาวกองแก้ว เจตนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา

นายลือชัย สำราญ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน

นางอัจฉราวดี ทิพนัส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่

นายนพพร ชามา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

นายวิมาน รถหามแห

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง

นายวิมาน รถหามแห

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด