ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายชุมแพ

อำเภอชุมแพ

นายคมสัน บุดดาดวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์

ประธานศูนย์เครือข่าย

นางงามนิตย์ ลิโป้

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นางประภาพร ตรีเหลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ

นายประสพโชค เหล่าคูณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ

นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

นายสุรพงษ์ พรมชมชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

นายฟากรี ทองดีบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา

นายเฉลียว อนุตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ

นายพจน์ ปุรัมพกา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน

นายพจน์ ปุรัมพกา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญ