ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

อำเภอชุมแพ

นายสมศักดิ์ มะมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายเฉลิมชัย สมท่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโก

นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม

นายสิรวิชญ์ ธงชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

นายสุขวัชร เทพปิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205

นายสุขวัชร เทพปิน

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง

นางสาวศุภนันท์ พิมดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

นางสาวศุภนันท์ พิมดี

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแซง

นายวิรัตน์ ทองมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ

นายวิธูร ศรีเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

นายวิธูร ศรีเดช

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน

นายสวิต คำภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว