ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

อำเภอหนองเรือ

นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายนพชาติ วรวัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายเชาวลิต แสงเดือน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา

นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเปือย

นายสิทธิโชค ดีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสมอ

นายพงศธร พาเบ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลา

นายถาวร จิบจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า

นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

นางศุภาวีร์ รบศึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคน


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

นายพงศธร พาเบ้า

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อย

นางจำเนียร วิชัยพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า

นางกวินดาว คงแหลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังข่า

นายสมชาย โตใหญ่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านห้วยอรุณหินลาด