ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

อำเภอสีชมพู

นายคำปัญญา ชัยคำดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายบันทึก คงพิรุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

นายอาทิตย์ ทองดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

นายกฤษฎา ไชยศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์

นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

นายธรรมวิทย์ หนูบุญ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง

นายธรรมวิทย์ หนูบุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์

นายกฤษฎา ไชยศรี

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

นายอำนาจ พลเดชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง

นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

นายวีระวุธ เรืองตังญาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข

นายชาญชัย ทองล้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี

นางสาวกฤษณา โพธิ์หล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

นายอภิรัตน์ สุพิมพ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์