ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

อำเภอเวียงเก่า

นายธนธรรม มีทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

ประธานศูนย์เครือข่าย

นางพรรณทอง ทับชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นางวนิดา เครือไกรวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

นายธวัชชัย พลนิกร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

นายธวัชชัย พลนิกร

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง

นางภัควดี หารปรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์

นางสาวพัชรีวรรณ ช่างโม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี

นายปิติกร หงษ์เวียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา

นายปิติกร หงษ์เวียง

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์

นายชัยรัตน์ คิดถูก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์

นายประทวน ไชยประปา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์