ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

อำเภอหนองเรือ

นายพัฒนา อำท้าว

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ

ประธานศูนย์เครือข่าย

นางนิรดา ศักดิ์สวัสดิกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายหลาง สมบัติหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า

นายหลาง สมบัติหอม

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี

นางสาวกนกพิชญ์ คำลือมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว

นายมานิตร มั่นกุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็ง

นางฉัตรรัตน์ดา วรรณพิมพ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์

นางฉัตรรัตน์ดา วรรณพิมพ์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง

นายมานิตร มั่นกุง

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด

นายพัฒนา อำท้าว

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา

นายพงศธร พาเบ้า

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาวิทยา

นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม

นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง

นาวสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮประชารัฐ

นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์

นายพงศธร พาเบ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์

นางอรอนงค์ ภู่แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง