ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

อำเภอภูเวียง

นายระลึก ราชาวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน

ประธานศูนย์เครือข่าย

นางธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายณภพ น้ำใจดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

นางสาวอิศราภรณ์ สิงห์เพียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์

นายอุ่นทยา ผาผง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์

นายอุ่นทยา ผาผง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา

นายทรงวุฒิ ทาระสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา

นายทรงศักดิ์ ลาดเหลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง

นายศุภรัตน์ บุญไตรย์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา

นายบรรจง ทุมมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา

นายทรงวุฒิ ทาระสา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาท

นายระลึก ราชาวงษ์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัน

นายระลึก ราชาวงษ์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง

นายมรุต บุดดีเหมือน

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง

นายมรุต บุดดีเหมือน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

นายปิยะณัติ บุญแย้ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

นายสุริยะ ชิดทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภรัตน์ บุญไตรย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา