ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

อำเภอชุมแพ

นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายกัณฑ์อเนก ชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นางอุภรรัจม์ แถวไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา

นายชัยนาท พลอยบุตร

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเอียด

นายประสิทธิ์ บุญซื่อ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

นางสาวละคร เขียนชานาจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา

นางสาวละคร เขียนชานาจ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพงโพด

นายชัยนาท พลอยบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

นายทวีวัฒน์ เวชกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

นายกัณฑ์อเนก ชำนาญ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าวิทยา

นายประสิทธิ์ บุญซื่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน

นายบุญคุ้ม กานา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

นายสุปรีชา ถนอมเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง

นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

นายเขตรรัตน์ บุญหล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา

นายเขตรรัตน์ บุญหล้า

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา

นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ