ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายภูเวียง

อำเภอภูเวียง

นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ประธานศูนย์เครือข่าย

นางสาวนวรัตน์ พลสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายพนมไพร ปราบแกะ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร

นางจันทร์มณี เขื่อนศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

นายปรมินทร์ น้อยเสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา

นางรัตนา วิลัยปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

นางจริยา นิตยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์

นายพลกฤษณ ศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง

นายพลกฤษณ ศึกษา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม

นายจิตติพล โสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

นายไพรรัตน์ วิลัยปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

นายสุเมธ ดีชัยชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือ

นายพนมไพร ปราบแกะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง

นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่

นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้

นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลา