ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

อำเภอภูผาม่าน

นายกิตติพร ภูพันลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายวิมล ศรีบุตรตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยา

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายวิมล ศรีบุตรตา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

ว่าที่ร้อยตรี สะไกร โสมาศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบ

นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ

นายศรุต บุญโนนแต้

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ ทิพฤาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์

ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ ทิพฤาตรี

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำภูทอง

นายเสน่ห์ โคตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

นางพรผกา จวงทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ

นายทินกร จันทร์เทพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคอม

นายกิตติพร ภูพันลา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง


รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า