ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายบูรพา

อำเภอหนองเรือ

นายสมศักดิ์ พูลรอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายอนุชา มาคะวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงประชานุกูล

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายเจษฎากร เคนจันทร์ทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

นางสาวสุภาภรณ์ ศิริวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง

นายอนุชา มาคะวงค์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์

นายธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา

นายวิฉัตร มาสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

นายคณินธปรัชต์ พรหมราษฎร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์

นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแขม

นายอนุชา ลมคำภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ

นายอนุชา ลมคำภา

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว

นายวิชัย มหาโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา

นายปัญญา ศรีโสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

นายพัฒนากร อบมา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ