ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

อำเภอสีชมพู

นายเสรี หลักม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายสุราษฎร์ จันผาผาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายเสรี หลักม่วง

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว

นายสุราษฎร์ จันผาผาย

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง

นายณฐฐพณ ลูกคำ

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก

นายเกียรติชัย ศรีระชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม

นางจารวี ทวยภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

นายเกียรติชัย ศรีระชัย

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง

นายณฐฐพณ ลูกคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

นายสมดี จำนงค์สุข

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

นายไกรศร พึ่งภพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม

นายสาโรจน์ ปาสาทัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม

นายภาคภูมิ ภูมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา

นายสมดี จำนงค์สุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชร


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว