ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายดงชมพู

อำเภอสีชมพู

นายสาธิต คำชมภู

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาม

ประธานศูนย์เครือข่าย

นายต่อพงษ์ ผิวนางาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

เลขานุการศูนย์เครือข่าย

นายประยูร ชารินทร์

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม

นายภิรมย์ คำบุญเกิด

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์

นายต่อพงษ์ ผิวนางาม

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง

นายสาธิต คำชมภู

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์

นายเสน่ห์ โฮมหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ

นายประยูร ชารินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง

นายอำนวย บุญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู

นายภิรมย์ คำบุญเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

นางฟารัณณี ดีพรม

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา

นายบุญสวน วรรณโอภาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

นายบุญสวน วรรณโอภาส

รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน