กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.)

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน

บุคลากรจากสายอาชีพชั้นสูงถือเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตและเศรษฐกิจ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเริ่มจัดตั้งโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

จุดนี้เองจึงนำมาสู่โครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” มีลักษณะเป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 ล่างของประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน


หนึ่งในตัวเลขที่สะท้อนถึงปัญหา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สำคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุด ร้อยละ 20 ประมาณ 160,000 คน ในจำนวนนี้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยเฉลี่ยเพียง ร้อยละ 5 หรือประมาณ 8,000 คน ต่อรุ่น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครอบครัวทั่วไปที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาประมาณร้อยละ 32 เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นกลุ่มที่อยู่ก้นบึ้งของสังคมไทย

ทุน กสศ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ รูปแบบทั่วไปและรูปแบบทุนเรียนฟรี แก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) อีกทั้งนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางวิทยาลัยฯ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ตามคุณสมบัติที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำหนด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแด่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง