คณะทำงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวอุมาวดี วุฒินาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางจันทิรา ผลวัฒนะ

หัวหน้างานอำนวยการสำนักงาน

นายบุญช่วย ทองคุ้ม

หัวหน้างานอนามัย

นางสาวอุมาวดี วุฒินาม

หัวหน้างานโภชนาการ งานน้ำดื่ม

และตกแต่งสถานที่

นางสาวสุภารัตน์ คงวัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ

หัวหน้างานวารสาโรงเรียน

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

หัวหน้างานพิธีกรโรงเรียน

นายอภิสิทธิ์ บุญจูง

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า

หัวหน้างานหอพักนักเรียน

ว่าที่ ร.ต. อรรถพล ฤทธิ์คำรพ

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายยุทธนา จันนา

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายศรันณ์ จันทร์แดง

หัวหน้างานศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที

นางสาวอุมาพร วงษ์การดี

หัวหน้าพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ

หัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางพัชรินทร์   งามมุข

เจ้าหน้าที่หอพัก

นางสาวปัณณพัทธ์   สวัสดิ์กิจ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทรา   น้อยทิม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววีร์รฎา   การทวี

เจ้าหน้าที่หอพัก

นางสาวนริตา   มาเทศ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวหทัยรัตน์   เหาะธูป

เจ้าหน้าที่พยาบาล

นายกิตติศักดิ์   บุญคุ้มวงศ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที