สอบ Pre O-net Online

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล อ.เทพา สงขลา


1.ข้อสอบ Pre O-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ A ชุดที่ B

ดูผลการสอบรวม ชุดที่ A ชุดที่ B (ดูแผ่นงานชื่อ Grades)

2.ข้อสอบ Pre O-net วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ A ชุดที่ B

ดูผลการสอบรวม ชุดที่ A ชุดที่ B (ดูแผ่นงานชื่อ Grades)

3.ข้อสอบ Pre O-net วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ A ชุดที่ B (ยังไม่มีผู้เฉลย) ดูผลการสอบรวม ชุดที่ A ชุดที่ B (ดูแผ่นงานชื่อ Grades)

4.ข้อสอบ Pre O-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ A ชุดที่ B

ดูผลการสอบรวม ชุดที่ A ชุดที่ B (ดูแผ่นงานชื่อ Grades)