Reisikindlustus

KOROONAVIIRUSEGA SEOTUD UUDISED

Uuendatud 16.10.2023

Hea klient!

Kui Sa plaanid minna reisile, siis soovitame Sul enne kindlustuskaitse ostmist konsulteerida halduriga, et leiaksite koos just Sulle parima lahenduse.
MILLISTEL KOROONAVIIRUSEGA SEOTUD JUHTUDEL 

KINDLUSTUS HÜVITAB JA EI HÜVITA


HÜVITAB

EI HÜVITA

BTA

HÜVITAB:  

Reisi ajal diagnoositud COVID-19-sse haigestumisega seotud ravikulud ja meditsiiniline transport Eestisse.

Kindlustatu COVID-19 haigestumisel hüvitatakse kulud kooskõlas Reisikindlustuse tingimuste EE16-2 punktiga 4.1.1. ja kindlustatud riskide tabelis sätestatud limiitidega, kuid mitte rohkem kui 40 000 EUR, mis on maksimaalne kindlustussumma COVID-19 haigestumise korral. 

Reisitõrge COVID-19 haigestumise korral on maksimaalseks hüvitise summaks 1 000 EUR, kuid mitte rohkem, kui kindlustuslepingus hüvitise limiidiga sätestatud. 

Reisitõrge COVID-19 haigestumise korral juhtumiks loetakse:

- reisi tühistamine, kui Teie või Teie sugulased, kellega plaanisite reisile minna, olete COVID-19 haigestumise tõttu isoleeritud või pandud karantiini ning see aeg osaliselt või täielikult kattub reisi kuupäevadega;

- reisi katkestamine juhul kui Teil või Teie sugulastel on keelatud elukohariigist lahkumiseks vedaja või raudteeveeremi operaatori sõidukile minemine,  kuna COVID-19 test on positiivne;

- lisakulud majutusele välismaal karantiini tõttu kuni 75 eurot päevas, mis ei ületa 10 päeva.

*Kehtib juhul, kui on valitud COVID lisakaitse (küsi haldurit üle).


EI HÜVITA:  

Meditsiiniabikindlustuse alusel COVID-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavad majutus- ja transpordikulusid 

Kindlustushüvitis reisitõrke COVID-19 korral ei kuulu hüvitamisele, kui:

- positiivne diagnoos on määratud 72 tundi enne või pärast kindlustuslepingu sõlmimist tehtud testi alusel;

- kindlustuslepingu sõlmimise ajal Teie või Teie pereliige olite isolatsioonis või karantiinis ja/või Teil või Teie pereliikmel diagnoositi COVID-19;

- kindlustusleping sõlmiti, kui viibisite väljaspool Eesti Vabariiki;

- pereliikmete, kes ei ole kindlustatud vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule, majutuskulud;

- reis kavandati reisipiirangutega riiki, mille info oli avaldatud välisministeeriumi veebilehel.


ERGO

HÜVITAB: 

Alates 11.04.2022 algavatel reisidel on ERGO reisikindlustus automaatselt koos COVID-19 kaitsega.  

Kui haigestud reisil olles COVID-19-sse, hüvitavad ravikulud kuni 50 000 euro ulatuses. Reisitõrke korral hüvitavad COVID-19-sse haigestumise korral kahju kuni 2000 euro ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on poliisil märgitud reisi ärajäämise või reisi katkemise kindlustussumma. 

Kehtib, kui täidad kehtestatud COVID-19 reegleid ja järgid turvalise reisimise nõudeid nii kodu- kui ka välisriigis ning piiriületusel. 

EI HÜVITA: 

 Eneseisolatsioonist ja karantiinist põhjustatud kulu ei hüvita. 

GJENSIDIGE

HÜVITAB: 

Hüvitavad reisil olles COVID-19 haigusest tingitud kulutused vastavalt Reisikindlustuse tingimuste RK101-2019 punktile 2.1. Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine. 


EI HÜVITA:  

Kõik muud juhtumid, mis on põhjustatud või mõjutatud COVID-19 viirusest, ei ole jätkuvalt kaetud. Ehk reisitõrke-, pagasi-, vastutus-, õnnetusjuhtumi-, spordivarustuse-, ja rendiauto O/V kindlustusele - neile liikidele rakendub endiselt üldtingimuste p.11.12 välistus COVID-19 suhtes. 

-Karantiini pandud inimese kulusid ei kata.

-Seoses piiride sulgemisega tekkinud lisakulutusi ei hüvitata.

-Epideemiga seotud reisikatkestuste lisakulutusi ei hüvitata.

LHV

HÜVITAB: 


Kui haigestusid enne reisi Covid-19-sse või määrati sulle eneseisolatsioon,  LHV hüvitab kulud Sinu valitud reisitõrkekindlustuse kindlustussumma ulatuses. 

Kui Sind määratakse Covid-19 tõttu välisriigis eneseisolatsiooni, siis LHV hüvitab Sinu lisakulutused majutusele ja vajaduse korral ka uutele tagasisõidupiletitele reisitõrkekindlustuse kindlustussumma ulatuses kuni 1500 euro ulatuses.

Lähtudes Sinu valitud meditsiiniabikindlustuse summast, katame ravikulud, mis Sul tekivad reisi ajal Covid-19-sse haigestumise tõttu. 
EI HÜVITA:  

LHV ei hüvita kulusid kahjujuhtumi korral, mis on seotud sellega, et kindlustatud isiku reisidokumendid ei vasta riigis Covid-19 pandeemia tõttu kehtivatele nõuetele, või muude reisikorraldusküsimustega;

LHV ei hüvita kulusid, mis on seotud Covid-19 testimise tõendi ja muude reisimiseks vajalike dokumentidega;

LHV ei hüvita kulusid, mis tekkisid sihtkoha- või transiitriigi piiriületusele kehtestatud piirangute tõttu.


PZU

HÜVITAB:  

Alates 14.12.2021 kehtestati uued Covid-19 eritingimused. Eritingimused kehtivad, kui vastavad kindlustuskaitsed (meditsiiniabi kindlustus ja reisitõrkekindlustus) on lepingu sõlmimisel valitud ja poliisile märgitud (küsi haldurilt üle).


Covid-19 ja meditsiiniabi kindlustus

PZU hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral kindlustatud isiku Covid-19-sse haigestumisega seotud ja tingimustes sätestatud ravikulud kuni poliisil märgitud meditsiiniabi kindlustuse kindlustussummani. 

Karantiini jäämisel lisanduvad kulud majutusele ja transpordile on võimalik kindlustada reisitõrke kindlustuskaitse alt.

 

Covid-19 ja reisitõrke kindlustus

Reisitõrke kindlustusjuhtumiks loetakse:

-  reisi ärajäämine, kui kindlustatud isik, tema pereliige või ainus reisikaaslane haigestub enne reisi algust Covid-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna.

-  reisi katkemine, kui selle põhjustab kindlustatud isiku, temaga koos reisiva pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine reisil Covid-19 viirusesse. Sellisel juhul hüvitatakse kindlustatud isiku põhjendatud lisakulu majutusele ja transpordile Eestisse tagasipöördumiseks ning välisriigis karantiinis viibimiseks kuni 14 päeva eest.

 

Covid-19 läbipõdenud inimesele kehtib Covid-19 tõttu reisi ärajäämise kaitse juhul, kui reisikindlustuse lepingu sõlmimise ajaks on tervenemisest möödas vähemalt 4 kuud. Kui tervenemisest on möödas vähem, kui 4 kuud, siis reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib juhul, kui enne reisikindlustuse lepingu sõlmimist on PCR-testi tulemus negatiivne.

 


EI HÜVITA:  

 Meditsiiniabi kindlustuse alusel ei kuulu hüvitamisele Covid-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutused, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud.

Kui jäädakse maha lennust seetõttu, et rakendatakse täiendavaid turva- ja tervisekontrolli meetmeid, siis sellisel juhul ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Palume hetkel varuda sellisteks kontrollideks tavapärasest kauem aega. Vastavalt üldistele välistustele ei kuulu sellisel juhul lennust mahajäämine hüvitamisele. 

Kõik muud reisitõrke juhtumid, mis on mõjutatud Covid-19 viirusest (riikides kehtestatud karantiininõuded, kohustuslikud testimised, eneseisolatsioon, teatud piirkondadesse sisenemise keelud, lennuaegade muutused / lendude tühistamised jm.) ning nendest tingitud täiendavad kulud, hüvitamisele ei kuulu. SALVA

HÜVITAB: 

COVID-19 (sh COVID-19 mutatsioonidest ja variatsioonidest lähtuva) haigestumise tõttu välismaal tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile) lepingus märgitud tervisekindlustuse kindlustussummani (maksimaalselt kuni 200 000 eurot). Samuti katavad lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 2000 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine. 

Katab viirusesse nakatumise tõttu tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile) välismaal ning kasutamata reisipaketi maksumuse juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine pärast reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtivuse algust ning reisimine on seega vastunäidustatud. 

Kindlustatu peab COVID-19 haigestumise tõendama arstitõendiga, kiirtesti tulemust kindlustusandja tõendina ei aktsepteeri. 
EI HÜVITA: 

Reisitõrke kulusid, mis puudutab lendude tühistamist ja riigipiiride sulgemist COVID-19 viiruse tõttu. 

SEESAM

HÜVITAB:   

Alates 28.08.2023 sõlmitud reisikindlustuse pakkumustel ja poliisidel ei kehti enam täiendava reisitõrke piirangu lisaklausel (seotud Covidisse haigestumisega).
Alates 28.08.2023 loeb Seesam Covidisse haigestumist reisikindlustuse tingimuste mõistes tavapäraseks haigestumiseks.


EI HÜVITA:  

Alates 28.08.2023 lisab Seesam reisikindlustuse pakkumustele ja poliisidele uue poliisi ülese eritingimuse:

Seesam ei hüvita kahju, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud nakkushaigusest, mille puhang on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt kuulutatud rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks (Public Health Emergency of International Concern ehk PHEIC). Antud välistus kohaldub seni, kuni WHO on antud hädaolukorra kuulutanud lõppenuks.

Seega eelnevast tulenevalt ei hüvita Seesam kahjusid (sh meditsiiniabi ja reisitõrke kahjusid), kui Covid või mõni muu nakkushaiguse puhang peaks võtma uuesti selliseid mõõtmeid, kus WHO kuulutab välja rahvusvahelise hädaolukorra.MEIE SOOVITUSED, KUI SUL ON KEHTIV KINDLUSTUS

Kui lennufirma jätab ära lennud või hotell ei võta kliente vastu 

Kui koroonaviiruse tõttu ei võta hotell enam kliente vastu või lennufirma jätab ära lende/muudab lennugraafikut, siis meie esimene soovitus on pöörduda lennufirma või hotelli poole hüvitise saamiseks või alternatiivse lahenduse leidmiseks. Pakettreiside puhul tuleb hüvitise saamiseks või alternatiivse lahenduse leidmiseks pöörduda selle müüja poole. 

Kui ma ei saa ametivõimude tegevuse tõttu lahkuda riigist/piirkonnast või riik/piirkond ei võta reisijaid vastu  

Soovitame pakettreiside puhul hüvitise saamiseks või alternatiivse lahenduse leidmiseks pöörduda selle müüja poole. 


Välisministeeriumi info, mida pead teadma- www.vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov 

Eestis viibides soovitame vältida füüsilist kontakti teiste inimestega ja käituda vastavalt Terviseameti juhistele-  www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

Soovitame Sul kõiki reise planeerides konsulteerida oma maakleriga ja 

jälgida nii Terviseameti kui ka Välisministeeriumi juhiseid.

Tel. 12 555

info@kindlustusest.ee