การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

แนะนำโรงเรียน

กิจกรรม

เขาวังเกมส์

ข้อมูลพื้นฐาน

O1-โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเขาวัง.pdf
O3-อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดเขาวัง.pdf
O4-แผนพัฒนาคุณภาพ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน-62-64.pdf

4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. Q&A
กระดานถามตอบ

9.1 Social Network
Facebook khaowangschoolofficial

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการงาน

14. มาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17. E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต