การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
2563

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช)

 

แนะนำโรงเรียน

กิจกรรม

เขาวังเกมส์

 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1-โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเขาวัง.pdf
O3-อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดเขาวัง.pdf
O4-แผนพัฒนาคุณภาพ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน-62-64.pdf

4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8. Q&A
กระดานถามตอบ

9.1 Social Network
Facebook khaowangschoolofficial

แผนการดำเนินงาน  

การปฏิบัติงาน 

13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการงาน 

14. มาตรฐานการให้บริการ 

15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ 

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

17. E-Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต