เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนทางไกล

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวปฎิบัติของนักเรียนในการเรียนการสอนทางไกล

ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง มาตรการการรายงานตัวเข้าหอพักและจัดการเรียนการสอน

มาตรการการรายงานตัวเข้าหอพักและจัดการเรียนการสอน

ตารางรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ขั้นตอนการเข้าห้องเรียนใน Google Classroom

ไลน์ สอบถามปัญหาการเรียนทางไกล.jpg