ส่งงานรอบที่ 2

เว็บไซต์ในการทำแบบทดสอบ

โดยนักเรียนต้องได้รหัสในการทำแบบทดสอบในคาบเรียน

และมีเวลาในการทำข้อละ 20 วินาที

https://kahoot.it