กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

เปิดภาคเรียนปวช.และปวส. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

🚩 กำหนดการลงทะเบียน ระดับ ปวช. ๒, ปวช. ๓ และปวส. ๒ >>> คลิก <<<

๑. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๒, ปวช.๓ และปวส.๒ ทุกสาขาวิชา
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นำบัตรไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
. ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
. การเพิ่มรายวิชา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. การ
อนรายวิชา ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
๕. การรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

📌 บัตรลงทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวช. ๒ >>> คลิก <<<

📌 บัตรลงทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวช. >>> คลิก <<<

📌 บัตรลงทะเบียนนักศึกษา ระดับ ปวส. >>> คลิก <<<


เปิดภาคเรียนป.ตรี วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

🚩 กำหนดการลงทะเบียน ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ ๒ >>> คลิก <<<

๑. นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ชำระเงิที่งานการเงิน)
๒. ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่
๒๓ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. การเพิ่มรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔. การถอนรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม -
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๕. การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่
- ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

📌 บัตรลงทะเบียนนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ ๒ ให้ติดต่อรับบัตรลงทะเบียนที่ห้องงานทะเบียน

หากพบข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครเรียน
สามารถกดปุ่มเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนได้เลย