กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนขาณุวิทยา  จ.กำแพงเพชร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

วิสัยทัศน์โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีความรู้ 

สู่สากล ยึดมั่นศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

ยกระดับครูยุคใหม่ โดยใช้นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์