กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

วิสัยทัศน์โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีความรู้

สู่สากล ยึดมั่นศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

ยกระดับครูยุคใหม่ โดยใช้นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. มุ่งให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 2. มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 3. มุ่งพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 4. น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 2. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในระบบบริหารงานบุคคล

 3. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

 4. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านการบริหาร

กลยุทธ์

 1. พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่และเป็นครูมืออาชีพ

 2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลโยี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 5. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน