ข่าวประกาศ

ปิดรับสมัครสอบคัดเลือกครู

จำนวน 8 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,050 บาท

- ภาษาอังกฤษ 3 ตำแหน่ง

- คณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

- ภาษาไทย 2 ตำแหน่ง

- ดนตรี 1 ตำแหน่งอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ - แนวทางการเตรียมการ.pdf

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการโรงเรียน

ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนนติดต่อกันถึง 9 ปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจเรียนผ่านระบบ DLTV