ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการโรงเรียน

ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนนติดต่อกันถึง 9 ปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจเรียนผ่านระบบ DLTV