การอบรมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ช่องถ่ายทอดสด

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษา 5 พ.ค.2561 (ภาคเช้า)

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษา 5 พ.ค.2561 (ภาคบ่าย)

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษา 6 พ.ค.2561 (ภาคเช้า)

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษา 6 พ.ค.2561 (ภาคบ่าย)

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษา 7 พ.ค.2561 (ภาคเช้า)

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษา 7 พ.ค.2561 (ภาคบ่าย)