Activity SMGP Kanlayanee si Thammarat

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์จากทางโครงการได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook คลิก


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ระดับชั้น ม.6 โครงการ SMGP ปีการศึกษา 2561 ทุกคนนะครับ

กิจกรรมติวเข้มตอนเย็น

กิจกรรมติวเข้มตอนเย็น ของนักเรียนโครงการ smgp ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

กิจกรรมรับน้องใหม่ นักเรียนใหม่โครงการ smgp ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • นักเรียน ม.1 รับจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 36 รวม 72 คน
  • นักเรียน ม.4 รับจำนวน 1 ห้อง จำนวน 30 คน

หลักฐานการรับสมัคร

  • ใบสมัครและคู่มือการรับสมัคร
  • บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  • หนังสือรับรอง หรือ ปพ.1
  • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


จำหน่ายคู่มือใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086 - 2662641

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักเรียนใหม่โครงการ SMGP ปีการศึกษา 2562

โครงการ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้นำบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียน ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น

ติวเข้มเคมี

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ติวเข้มวิชาเคมี ให้กับนักเรียนห้อง ม.611 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเตรียมตัวสู่สนามสอบมหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์ไผ่

ติวเข้มสังคมศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ติวเข้มวิชาสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.611เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์เกี๊ยว

ติวเข้มภาษาอังกฤษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดติวเข้มข้นวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ม.611 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์กอล์ฟ

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราข ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรดา บุญช่วย นางสาวอรวรรณ ศิริเมฆ นางสาวแพรมน มินา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในกิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๕ - ม.๖ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคุณครูกชนิภา พานิชกุล และคุณครูจุฑามาศ ลาชโรจน์ เป็นครูผู้ฝึกสอน

มอบทุนการศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 42 ทุน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp จัดติวเข้มข้นวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ smgp นำนักเรียน ห้อง ม.511 ทัศนศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561

ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย

นักเรียนโครงการพิเศษ ม.511 SMGP ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศเกาหลี

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ วัฒนธรรม ต่างประเทศ และเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพ และสร้างประสบการณ์ชัวิตให้กับนักเรียน

วิทยาศาสตร์ Sceience show

14 พฤศจิกายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)จัดกิจกรรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์ Sceience show ให้กับน้องๆโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ติวเข้มข้น

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เปิดติวเข้มข้นหลังเลิกเรียน เพือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

Sciencs Show

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Sciencs Show ให้กับน้องๆโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 9 พ.ย. 2561

แข่งขันทักษะโครงงาน

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำนักเรียน ระดับ ม ปลาย เข้าร่วมแข่งโครงงานระดับประเทศ ในโครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 12000 บาท

ค่ายทัศนศึกษา ม.1

24 ตุลาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp นำนักเรียนชั้น ม.1 ทัศนะศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ การแก้ปัญหา มีทักษะ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิขาวิทยาศาสตร์

ค่ายมาเลย์ - สิงคโปร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp จัดค่ายทัศนะศึกษาประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ให้กับนักเรียน ม.3 ในข่วงระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561

ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียน ม.2

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดค่ายโครงงานคณิตศาสตร์และกิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ของโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ การแก้ปัญหาและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ Download โปรแกรม GSP 5 เวอร์ชั่นภาษาไทยได้แล้ว คลิก Download

วีดีโอแนะนำโครงการ SMGP