Professional Learning Community (PLC)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

ประชาสัมพันธ์