**** นำกล่องกิจกรรมสะเต็มศึกษาในระดับชั้นของผู้เข้าอบรมมา ณ สถานที่อบรมทุกครั้งที่รับการอบรม ****

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562

สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 7-10 มีนาคม 2562 (รายละเอียด) (รูปภาพ)

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562

สำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับประถมศึกษาตอนต้น

วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562 (รายละเอียด) (รูปภาพ)

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562

สำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 4-6 เมษายน 2562 (รายละเอียด)(รูปภาพ)

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562

สำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 19-21 เมษายน 2562 (รายละเอียด)(รูปภาพ)