LINK

กำหนดกิจกรรมระดับชาติ

1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พฤศจิกายน 2561

3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 5 - 10 ธันวาคม 2561

5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

(การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)

6. การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม 25 - 27 ธันวาคม 2561

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ

รูปภาพกิจกรรมแต่ละสนาม

แจ้งทุกโรงเรียนทราบ...

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 7-15 พ.ย. 2561

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 17 พ.ย. 2561

♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรีนน/ครู 18 พ.ย. 2561

♦ การจัดการแข่งขันฯนักเรียนร่วม 19.ย. 2561

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21 - 22 พ.ย. 2561

♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน 2-3 วัน

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน 2-3 วันแจ้งทุกโรงเรียนทราบ...

กิจกรรมการแข่งขันที่จะต้องจัดส่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่ คณะกรรมการฯของแต่ละกลุ่มสาระฯ จะต้องพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการแข่งขัน(ตามเกณฑ์ระดับชาติ) ให้จัดส่ง ศน.ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 2 อาคาร สพป.กจ.1


กลุ่มสาระศน.ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มสาระการแข่งขันเบอร์ติดต่อ


การศึกษาปฐมวัย

นางนิตยาพร แซ่ตั้ง

0972460571


ภาษาไทย

นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์

0898145324


คณิตศาสตร์

นางจันจิรา คุณฑี

0852891718


นักบินน้อย สพฐ.

นายพนภาค ผิวเกลี้ยง

0871664787


วิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนีพร จาวรุ่งวณิชกุล

0840733204


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรรณิภา หาญรักษ์

0936945935


สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพิมพาภัทร์ มาท้วม

0864893325


ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

นางทองพูน สร้อยดอกจิก

0989953629


ศิลปะ (นาฎศิลป์)

นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล

0818585336


ศิลปะ (ดนตรี)

นายสุรเดช รุ่งศรีกนก

0812902430


คอมพิวเตอร์

นายพนภาค ผิวเกลี้ยง

0871664787


การงานอาชีพ

นายวินัย ธรรมเกื้อกูล

0868911377


หุ่นยนต์

นายพนภาค ผิวเกลี้ยง

0871664787


ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์

0639544298


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด.ต.วิโรจน์ สามทองบุตร

0843189236


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจิรวรรณ นาคพัฒน์

0891074446


การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)

นางสาวปุณยนุช ทองศรี

0810409408