การพัฒนาตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

สู่การเป็นครูมืออาชีพ

ขั้นตอนการเข้าอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน จากลิงก์ที่เขียนว่าแบบทดสอบก่อนเรียน

  2. เมื่อผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้รับผิดชอบได้แนะนำ

  3. เมื่อคิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้ว ให้ผู้เข้าอบรมเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน หากผู้เข้าอบรมทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ที่ได้ให้ข้อมูลมา

  4. หลังจากผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าไปตรวจสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรเอง ซึ่งระบบการอบรมนี้จะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติทางอีเมล์

  5. หากผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่าน 80% ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไป