โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สร้างนักเรียนดี...ให้บ้านเมือง สร้างครูดี...ให้ห้องเรียน

สร้างผู้บริหารดี...ให้โรงเรียน สร้างโรงเรียนดี...ให้ชุมชน

ภารกิจของโครงการ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน สนองต่อพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่อประชาชนชาวไทยให้ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และหลัก 3 ประการ ที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า

“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู”

“ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตนเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วย สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”

“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้

1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม

3) มีงานทำ-มืออาชีพ และ

4) เป็นพลเมืองดี

กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ได้แก่

ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

ภารกิจ 1

ยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน

ภารกิจ 2

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ภารกิจ 3

เชิดชูหมื่นคุรุชนคนคุณธรรม

ภารกิจ 4

แนวทางการจัดค่ายยุวชน คนคุณธรรม