ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

>> ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ประกาศ)

>> เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (ประกาศ)