ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

>>เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย (รายละเอียด)

>>มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค้างชำระของส่วนราชการ (รายละเอียด)

>> สรุปย่อการกรอกข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา(รายละเอียด)

>> กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียด)

>> ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ประกาศ)

>> เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (ประกาศ)