ความเป็นมา


สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OBEC Content Center เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตอนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

มีการจัดอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ศึกษานิเทศก์จากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะการติดตั้งชุดโปรแกรมตลอดจนการใช้งานต่าง ๆ เพื่อนำไปขยายผลยังโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

สำหรับแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ประกอบด้วยชุดโปรแกรม แอปพลิเคชัน และระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบครบวงจร 5 ส่วน ได้แก่

1. Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

2. Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

3. Content Center (CC): แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

4. Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

5. Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ (Devices) ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet และ Mobile ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Windows โดยพร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง

โดยมีเนื้อหาสำหรับให้บริการ 8 ประเภท ได้แก่ แอปพลิเคชั่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย โดยจัดเก็บตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ พร้อมรองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและแอปพลิเคชันฟรี ได้ที่ contentcenter.obec.go.th และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/ContentCenter, Line@: https://lin.ee/mQtSOE3 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน E-mail: info_contentcenter@obecmail.obec.go.th โทรศัพท์ 02-288-5518 และโทรสาร 02-280-3804

สพฐ. ได้มีการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่โรงเรียน อย่างน้อยจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด โดยดำเนินการตาม 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดแผนการดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้

กิจกรรมที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้

กิจกรรมที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แนวทางการดาเนินงาน : ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน

2. เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้จัดอบรม

3. จัดทำแผนการดาเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

4. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด

5. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้ และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้

6. สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าขม