ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฎิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง ประเด็นการประเมินให้มีความกระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการประเมินมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้น ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะใช้เกณฑ์และแนวทางการประเมินแบบใหม่ ตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

กำหนดการคัดเลือกสถานศึกษา และนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนภูมิภาค

1. การคัดเลือกสถานศึกษาฯ

@ แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือก ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

2. การคัดเลือกนักเรียน ฯ

@ คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน

@ แจ้งความประสงค์และเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือก ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

1.นักเรียน

2.สถานศึกษาก่อนประถม

3.สถานศึกษาประถมและมัธยม

ประกาศ และระเบียบการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑