สรุปข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

(ข้อมูล 10 พ.ย. 60)

จำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 142 โรงเรียน แยกเป็น

สถานศึกษาของรัฐ 141 โรงเรียน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง

อำเภอด่านมะขามเตี้ย

อำเภอศรีสวัสดิ์

สถานศึกษาโดยครอบครัว 1 โรงเรียน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี


53 โรงเรียน

43 โรงเรียน

26 โรงเรียน

19 โรงเรียน


1 โรงเรียน

จำนวนสถานศึกษาของรัฐจำแนกตามขนาดสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คนลงมา)

โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 600 คน)

โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 - 1,500 คน)

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป)

64 โรงเรียน

74 โรงเรียน

2 โรงเรียน

1 โรงเรียน