บัญชีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เบอร์โทรสำนักงาน 034 564330

เบอร์โทรสาร 034 564262