หน่วยที่ 2 การตัดต่อวีดีโอ

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ง xxxxx รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวีดิทัศน์ การทำงาน นำภาพ VDO เข้ามาใช้ ตลอดจนการใช้ Transition , Effect และ Plug-in ต่าง ๆ ในการทำเทคนิคพิเศษเช่น การทำ Title ทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว รวมทั้งการนำเสนองาน หรือ Upload เข้า Website โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ที่ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น ด้วยวิธีสอนสาธิต ปฏิบัติ ส่งงานผ่านระบบออนไลน์

เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ และการใช้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ให้มีความเข้าใจลักษณะประเภทของสื่อชนิดต่างๆ

2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขั้นตอนในการผลิตสื่อภาพยนตร์

4. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนงานสำหรับการผลิตสื่อภาพยนตร์

5. ให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมโซนี่ เวกัส(ตัดต่อวีดีทัศน์)

6. ให้สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์

กำหนดการสอนตัดต่อ VDO