คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

ระดับ ม.5

คำอธิบายรายวิชา (course description)

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย คุณสมบัติ บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิก การออกแบบ การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพื้นฐาน การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการแต่งภาพ และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก ออกแบบ ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนอ งานออกแบบและงานด้านศิลปะอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิก

ศึกษาความหมายของมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายและเสียง การเขียนสตอรี่บอร์ด ปฏิบัติการการเรียกใช้งานโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม ตัดต่อวีดีโอ สร้างชิ้นงาน ปรับเปลี่ยนวัตถุการจัดการข้อความ การใส่เสียง และการนำผลงานออกไปใช้ในรูปแบบต่าง เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์

และมีมีคุณธรรมและจริยธรรม

จุดประสงค์ของวิชา

1.รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

2.รู้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิก

3.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshopได้

4.นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกออกแบบปกหนังสือได้

5.นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง

6. เข้าใจหลักการสร้างงานและออกแบบงานตัดต่อวีดีทัศน์ได้

7. สามารถใช้ส่วนควบคุมต่างๆโปรแกรมสร้างงานตัดต่อวีดีทัศน์ได้

8. สามารถใส่เสียงให้กับงานวีดีทัศน์ได้อย่างเหมาะสม

9. สามารถใส่ Effect ของ Videoให้กับงานวีดีทัศน์ได้

10. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม

11. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

หัวข้อวิชา (course outline)

1.บทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

2.หลักการออกแบบกราฟิก

3.เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop

4.สร้างงานกราฟิกออกแบบปกหนังสือ

5.การปรับแต่งภาพแบบต่างๆ

6. หลักการสร้างงานและออกแบบงานตัดต่อวีดีทัศน์

7. ส่วนควบคุมต่างๆโปรแกรมสร้างงานตัดต่อวีดีทัศน์

8. การใส่เสียงให้กับงานวีดีทัศน์

9. การใส่ Effect ของ Videoให้กับงานวีดีทัศน์

10. การนำเสนอเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ