การจัดการความรู้

ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยาโดยใช้รูปแบบ CIPP Model

นายศักดิ์ดา คำโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ทีมงานเป็นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

นายศักดิ์ดา คำโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา