นายถนอม เยี่ยมรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมได้ดำเนินการตามประกาศคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมจึงได้ปรับเปลี่ยนช่องทางในการรับสมัครนักเรียนแบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การสมัครเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4 ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 โดยให้นักเรียนกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

- กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อนักเรียนสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว ไม่ต้องมายื่นใบสมัครที่โรงเรียนจตุาษฎร์พิทยาคม และให้นำเอกสารต่าง ๆ มายื่นในวันมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน

2. การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4

ได้ตั้งแต่วันที่ 24 -29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th

FB : Jaturat Pitthayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม


3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th

FB : Jaturat Pittayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม


4. การรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศ

** การรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

** ในวันการรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วยทุกคน

** ในวันรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศ ให้นักเรียนนำเอกสารประกอบการรับสมัครมายื่นให้ครบ เอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกฉบับ โดยนำหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 1 ฉบับ

ปพ.1 ตัวจริง และถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่พ่อหรือแม่) 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่พ่อแม่) 1 ฉบับ

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-Net 1 ฉบับ


5. ประกาศผลการจัดห้องเรียน

ประกาศผลการจัดห้องเรียนภายในวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th , FB : Jaturat Pittayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม


6. ติดตามข่าวสารการรับสมัครทาง

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th , FB : Jaturat Pittayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-185118-9

ครูวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ (0897214509)

ครูกาญจนา พรมทอง งานรับนักเรียน (0817301313)ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนในระบบออนไลน์ SGS โดยไม่ต้องมาดูที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา โรคโควิต- 19 โดยสามารถเข้าเช็คได้ที่ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามลิ้งค์นี้ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)

รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นคำร้องแก้ o ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การยื่นคำร้องแก้ o ร มส สำหรับนักเรียนที่เช็คผลการเรียนออนไลน์

แล้วมีผล 0 ร มส ติดต่อยื่นคำร้องวันที่ 7 เมษายน 2564

แก้ไขให้เสร็จภายใน 1- 8 เมษายน 2564


จำนวนผู้เข้าชม