นายถนอม เยี่ยมรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง ปี 2564

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ Buriram IC

ประชาสัมพันธ์การรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1,500 บาท

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 13 - 24 กันยายน 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กลุ่มเดิม) 1,500 บาท

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเยียวยานักเรียนจากภาครัฐ 2,000 บาท

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 9 - 30 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ เรียนตามตารางเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

เว็บสื่อกลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Jaturatpit-OnlineClassroom

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศแจ้งเลื่อนการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

แจ้งรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี


ประกาศแจ้งเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2564

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์ วันที่ 20-28 เมษายน 2564

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม